preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
KORISNI LINKOVI

EU Commission releases ERASMUS+ Call for Proposals and Programme guide for  2020 - Eurodiaconia

Slikovni rezultat za etwinning

 

  Školska škrinja

 

Slikovni rezultat za e dnevnik za učitelje

    Slikovni rezultat za e dnevnik za učenike

 

     Slikovni rezultat za cisok

 

         

         OŠ METERIZE

RASPORED ZVONJENJA

Click here for more graphics and gifs!

1. 8:00-8:45

2. 8:50-9:35

3. 9:40-10:25

4. 10:45-11:30

5. 11:35-12:20

6. 12:25-13:10

 

 

 

 

 

 

Zahtjevi učitelja/ roditelja (gotovi obrasci, na dnu stranice!)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.).

PRELAZAK IZ JEDNE ŠKOLE U DRUGU ŠKOLU

Članak 23.

(1) Redoviti učenik može tijekom obrazovanja promijeniti upisani program u istoj ili drugoj školi, odnosno prijeći iz jedne škole u drugu koja ostvaruje isti obrazovni program, najkasnije do početka drugog polugodišta.
(2) Na zahtjev učenika, odnosno roditelja, odluku o promjeni programa u istoj ili drugoj školi, odnosno odluku o prelasku iz jedne škole u drugu koja provodi isti obrazovni program donosi učiteljsko/nastavničko vijeće, vodeći računa o tome da odluka ne utječe na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa uz poštovanje propisanih pedagoških standarda.

(3) Promjena programa u srednjoj školi može se uvjetovati polaganjem razlikovnih i/ili dopunskih ispita, a sadržaj razlikovnih, odnosno dopunskih ispita, te način i rokove polaganja ispita određuje nastavničko vijeće.
(4) Škola iz koje učenik odlazi izdaje prijepis ocjena, a ispisuje učenika u roku od sedam dana od dana primitka obavijesti o upisu učenika u drugu školu.
(5) Učeniku prvog razreda srednje škole može se odlukom nastavničkog vijeća omogućiti promjena upisanog programa u istoj ili drugoj školi, odnosno upis u drugu školu koja ostvaruje isti obrazovni program, ako učenik ima jednak ili veći broj bodova potrebnih za upis od zadnjeg učenika upisanoga u taj program u toj školi i toj školskoj godini.
(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, odlukom nastavničkog vijeća, učeniku prvoga razreda srednje škole može se omogućiti promjena upisanoga programa, odnosno upis u drugu školu koja ostvaruje isti obrazovni program i s manjim brojem bodova, ako nakon provedenog upisnog postupka škola nije popunila sva slobodna upisna mjesta predviđena odlukom o upisu i strukturom upisa u programu u koji se učenik upisuje.
(7) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako se učenik preseli iz jednog mjesta u drugo, škola koja ostvaruje isti obrazovni program u drugom mjestu dužna je upisati učenika i nakon kraja prvog polugodišta.
(8) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, škola je dužna upisati učenika i nakon kraja prvog polugodišta ako je učeniku izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu sukladno članku 84. ovoga Zakona.
(9) Ako učenik prekine srednje obrazovanje, škola ga može upisati ako od kraja školske godine u kojoj je prekinuo obrazovanje do početka školske godine u kojoj nastavlja obrazovanje nije proteklo više od dvije školske godine, o čemu odluku donosi nastavničko vijeće.
(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, škola može upisati učenika i ako je od prekida obrazovanja prošlo više od dvije školske godine, uz suglasnost Ministarstva.
 
UKLJUČIVANJE UČENIKA U IZBORNU NASTAVU/ PRESTANAK POHAĐANJA NASTAVE IZBORNOG PREDMETA
 
Članak 27.
(1) Kurikulumom nastavnih predmeta određuju se svrha i ciljevi učenja i poučavanja nastavnog predmeta, struktura pojedinog predmeta u cijeloj odgojno-obrazovnoj vertikali, odgojno-obrazovni ishod i/ili sadržaji, pripadajuća razrada i opisi razina usvojenosti ishoda, učenje i poučavanje te vrednovanje u pojedinom nastavnom predmetu, a može se utvrditi i popis potrebnih kvalifikacija učitelja i nastavnika za izvođenje kurikuluma.
(2) Kurikulumi koji se izvode kao međupredmetne i/ili kao interdisciplinarne teme i/ili moduli izvode se u nastavnim predmetima i programima kao dio odgojno-obrazovnog standarda i programa u koje je učenik uključen.
(3) Odgojno-obrazovni standard učenika čine obvezni i izborni predmeti.
(4) Nastavnim planom određuje se oblik izvođenja kurikuluma (obvezno, izborno, fakultativno, međupredmetno i/ili interdisciplinarno), godišnji broj nastavnih sati i njihov raspored po razredima. Nastavni plan može biti zajednički za razinu, odnosno vrstu na pojedinoj razini obrazovanja, a iznimno se može donijeti i uz kurikulum određenoga nastavnog predmeta.
(5) Predmeti koji se izvode izborno obvezni su tijekom cijele školske godine za sve učenike koji se za njih opredijele. Učenik bira izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu. Za uključivanje učenika u izbornu nastavu potrebna je pisana suglasnost roditelja.
(6) Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti učiteljskom/nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu.
Učenik srednje škole izborni predmet koji je prestao pohađati mora zamijeniti drugim izbornim predmetom.
(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, roditelj djeteta osnovne škole u slučaju dugotrajnih zdravstvenih teškoća djeteta ili zbog drugih opravdanih razloga može podnijeti pisani zahtjev za prestanak pohađanja izbornog predmeta i tijekom nastavne godine.
(8) Predmeti koji se izvode fakultativno u srednjoj školi, na temelju kurikuluma koji donosi srednja škola, obuhvaćaju nastavne sadržaje kojima se zadovoljavaju interesi učenika, u skladu s mogućnostima škole. Ako se učenik srednje škole opredijeli za fakultativni predmet, dužan ga je pohađati tijekom cijele nastavne godine.
(9) Kurikulume i nastavne planove iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka donosi ministar odlukom.
(10) Nastavnim planom i programom utvrđeni su tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne i izborne nastavne predmete, međupredmetne i/ili interdisciplinarne sadržaje i/ili module, njihov raspored po razredima, tjedni broj nastavnih sati, godišnji broj sati te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog predmeta.
 

Pravilnik o izmjeni pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN br. 94/15.)

OPRAVDAVANJE IZOSTANAKA UČENIKA

Članak 4.
(1) Pedagoška mjera izriče se i zbog neopravdanih izostanaka s nastave.
(2) Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj/nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
– učiteljsko/nastavničko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana.
(3) Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavku 2. ovoga članka.

(4) Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
(5) Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.
(6) Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno odredbama stavka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.
(7) Načini opravdavanja izostanaka učenika i primjereni rok javljanja o razlogu izostanka uređuju se statutom škole.
 
 
STATUT OSNOVNE ŠKOLE METERIZE, ŠIBENIK (RUJAN 2020.)

Članak 103.

Izostanak učenika s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:

  • učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
  • razrednik za izostanak do tri (3) pojedinačna ili uzastopna radna dana,
  • ravnatelj za izostanak do sedam (7) uzastopnih radnih dana,
  • Učiteljsko vijeće za izostanak do petnaest (15) uzastopnih radnih dana.

Pravodobnim  zahtjevom roditelja  za izostanak učenika s nastave prema stavku 1. ovoga članka smatra  se :

  • usmeni ili pisani zahtjev učitelju najkasnije neposredno prije početka nastave za izostanak tijekom nastavnoga dana, a pisani zahtjev razredniku za izostanak do  tri (3) pojedinačna ili uzastopna radna dana najkasnije jedan (1) dan prije izostanka,
  • pisani zahtjev ravnatelju  za izostanak najkasnije  tri (3) dana prije izostanka,
  • pisani zahtjev Učiteljskom vijeću najkasnije osam (8) dana prije izostanka.

Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri (3) radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.

Članak 104.

Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri (3) radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.

Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.

Neopravdanim izostankom učenika s nastave smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno odredbama stavaka 1., 2. i 3. članka 103. ovog statuta te stavcima 1. i 2. ovog članka.

Izostanak učenika s nastave prema stavku 3. članka 103. ovog statuta i stavcima 1. i 2.  ovoga članka  obvezno je opravdati dostavljanjem razredniku ispričnice roditelja, liječničke potvrde ili odgovarajuće potvrde nadležne institucije najkasnije u roku od pet (5) dana od povratka učenika na nastavu.

Roditelj koji je izostanak učenika opravdao putem elektroničke pošte, obvezan je u roku od tjedan dana isto osobno potvrditi dolaskom na primanje roditelja.

 

UPUTA U SLUČAJU NEZGODE/ NESRETNOG SLUČAJA

(od 1.9.2019. u 24 sata do 1.9.2020. u 24 sata- Adriatic osiguranje d.d. broj police: OV 0681010064 ).

U slučaju nezgode potrebno je, osim odlaska liječniku, popuniti Obrazac prijave nesretnog slučaja učenika.

Obrazac prijave popunjava roditelj (od točke 2. do točke 5.), liječnik opće prakse (drugi list) te se donosi u tajništvo škole gdje potvrdu škole popunjava tajnik a potpisuje ravnatelj škole.

Uz Obrazac je potrebno priložiti:

– kopiju police osiguranja (škola)

– kopiju lista gdje je navedeno da je povrijeđeno dijete uplatilo osiguranje (škola)

– kopiju medicinske dokumentacije (roditelj)

– kopiju osobne iskaznice i tekućeg računa jednog od roditelja (roditelj).

Virtualne učionice

Linkovi na

virtualne učionice

(šk.god. 2021/2022)

(Klikni na svoj razred)

5.a 5.b
6.a 6.b
7.a 7.b
8.a 8.b

 

Prijava u Office365

Aktivacija korisničkog računa u Office 365 (registracija)

Linkovi na obrazovne portale s video sadržajima:


TražilicaKalendar
« Lipanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Oglasna ploča

Anketa (mala)
Školske uniforme?
Anketa
Crno ili bijelo?
Korisni linkovi
Dnevni tisak


Učenje i zabava
 

 

preskoči na navigaciju